Frövi Bilservice AB
service service-and-repairsservice diagnosisservice brake-serviceservice battery-serviceservice lightsservice exhaust-systemservice extra-servicesservice tire-serviceservice car-glassservice diesel-serviceservice ac-serviceservice additional-heatingservice crash-damageservice turn-off-twos

Miljö

featured image

Frövi Bilservice AB ska genom förebyggande och kontinuerligt miljöarbete sträva efter att ständigt förbättra det sätt vi arbetar
på med hänsyn tagen till miljö, människors samspel och möjlighet till hållbar utveckling i samhället. Tillsammans med vår personal och våra leverantörer ska vi gemensamt arbeta för att förbättra vår miljö och löpande genom vår miljöhandlingsplan övervaka och mäta de resultatmål vi ställt upp så att vi utvecklas mot en bättre miljöprestanda i vår verksamhet.

Vi har ett övergripande miljömål och vårt företag ska, utifrån ett miljöperspektiv, ständigt förbättra våra processer, vilket innebär att vi samarbetar för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. Miljöaspekterna skall vara en viktig del i vårt arbete
oavsett om det gäller våra tjänster, inköp av varor eller dagliga kontorsrutiner. I alla beslut som fattas skall hänsyn tas till både
ekologi och ekonomi för att uppnå rätt tjänst eller köp till lägsta totalkostnad, detta för att säkerställa ett strukturerat och systematiskt miljöarbete som regelbundet ses över och som ständigt förbättras. Miljöarbetets mål och resultat redovisas årligen och följs upp i samband med revision. Reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen samt SFS 1998:808 Miljöbalken
skall vara vägledande vid alla beslut.

Under 2015 var vårt inriktningsmål att sänka vår elförbrukning, resultatmålet var att elförbrukningen inte skulle ha ökat jämfört med tidigare år och i slutet av året vid redovisningen visade förbrukningsstatistiken att vi uppnått målet.

Inför 2016 jobbade vi mot följande miljömål; att i syfte att uppnå en friskare arbetsmiljö genom att eliminera skadliga gaser och partiklar direkt från föroreningskällan installera punktutsug samt; att i syfte att minska vår förbrukning av energiresurser och därmed sänka vår elförbrukning, se över maskinparken och successivt byta ut belysning mot lågenergialternativ.

Planen för 2017 var att förbättra vår källsortering ytterligare. Vi har idag en god sortering avseende papper och kartong, metall, farligt avfall etc men vi vill även kunna lämna en sorterad brännbar fraktion. Vi ska därför under kommande år skaffa lämpliga
kärl för ändamålet.

Minskad energiförbrukning var målet för 2018, delmål ett var att byta ut belysningen i lackboxen, från lysrören av äldre modell till ny energisnålare ledbelysning. Detta skedde under höst/vinter 2018. Delmål två var att byta ut de gamla frysar och kylar vi har i personalkök till nya. Detta mål uppfylldes under mars/april året efter.

Inriktningsmålet för 2019 var att byta ut ytterligare äldre armatur, denna gång i uthyrningshallen. 12 lysrör av äldre modell byttes ut mot LED.

Vårt miljöförbättringsmål 2020 var att fortsätta byta ut gammal belysning, denna gång utebelysning (fasad- och skylt-) till LED.

Vi ska under 2021 ha som övergripande miljömål att minska vår kemikalieförbrukning och elförbrukning. Vi byter succesivt ut särskilt skadliga kemikalier mot produkter som är mer miljövänliga. Vi fortsätter också att kontinuerligt byta upp belysning som ännu inte är bytta till LED.

 


Frövi Bilservice AB – en bilverkstad inom Bosch Car Service

Vi är en heltäckande bilverkstad inom Bosch Car Service – den största oberoende bilverkstadskedjan i världen. Hos oss kan du få hjälp med alla typer av bilreparationer och bilservice för samtliga märken – bensin, diesel och eldrivna bilar. Våra välutbildade tekniker kan utföra diagnos och kontroll av bilens elektronik med Bosch avancerade testteknik. Vi använder bilreservdelar med Boschgaranterad kvalitet. Det innebär att du får samma kvalitet som hos din märkesverkstad och att du kör härifån med bibehållen nybilsgaranti. Välkommen till Bosch Car Service!